کد خبر: 8850
تاریخ انتشار: 27 اسفند 1397 - 16:32

بهترین دبیرستان منطقه ۵ چه نتایجی را در کنکور کسب کرده است؟

دبیرستان علامه امینی به عنوان بهترین دبیرستان منطقه ۵ تهران ۷۰ درصد قبولی در رشته های مهندسی دانشگاه های دولتی و سراسری تهران در کنکور سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ را با افتخار به خود اختصاص داده است.

منظومه دانش‌پژوهان علامه امینی؛ دبیرستان علامه امینی (ره) واقع در منطقه ۵ تهران توانسته است با همت کادر علمی و دانش آموزان نخبه خود نتایج درخشانی را در کنکور کسب نماید، به گونه ای که همگان این مرکز آموزشی را به عنوان بهترین دبیرستان منطقه ۵ شناخته و ۷۰ درصد قبولی در رشته های مهندسی دانشگاه های دولتی و سراسری تهران در کنکور سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ را با افتخار به خود اختصاص داده است.


نتایج کنکور دبیرستان علامه امینی (ره) طی چند سال گذشته 


اما با توجه به شعار دبیرستان نمونه علامه امینی (ره) بعنوان یکی از بهترین دبیرستان های پایتخت که می گوید؛ ” تکرار موفقیت ها اتفاقی نیست ” این سوال مطرح می شود که این مرکز آموزشی چطور توانسته در طی چند دهه فعالیت خود این نتایج شگفت انگیز را بدست آورد و بتواند همانند خورشیدی در میان دبیرستان های منطقه 5 بدرخشد؟!


دبیرستان علامه امینی را بیشتر بشناسید: نتایج آزمون المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی ۹۸-۹۷


که در همین راستا، منظومه دانش‌پژوهان علامه امینی؛ قصد دارد به بررسی چند نکته پیرامون این موضوع، نگاه دبیرستان علامه امینی به کنکور و سرانجام آن و همچنین دلایل موفقیت این مرکز بپردازد:

ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﻜﻮر ﭼﻪ می شود و آﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ معدل دانش آموزان آسیب نمی بیند؟

ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺤﺚ ﺟﺬاﺑﻴﺴﺖ اما آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻨﻜﻮر ﺗﺎ پنج ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻏﻴﺮ ممکن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.


بیشتر بدانید: المپیاد یا کنکور؟؛ مسئله این است!


در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻨﻜﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﻳﻢ ، ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻨﻜﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (ﭼﻴﺰی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ورودی ﻣﺪارس  فعلی) ﺑﻪ عبارتی ﺷﻜﻞ ﺑﺮﮔﺰاری از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮون می آﻳﺪ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر تشریحی و تستی را ﻛﻤﺎ فی اﻟﺴﺎﺑﻖ  در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮأﻣﺎن ساخته و ﻳﺎ حتی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ برخی از داﻧﺸﮕﺎه های ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺮط ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺪل و آزﻣﻮن ورودی، ﺑﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎیی ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺒﻮلی در اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.

و اﻣﺎ در مورد معدل؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺪل اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎیی ﺧﺮداد پایه دوازدﻫﻢ ﻣﻼک بوده و اثرگذاری ﻣﻌﺪل در ﻛﻨﻜﻮر ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داخلی دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎطی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد که از این رو ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺶ آﻣﻮزانی ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﻔﻬﻮمی اﻧﺠﺎم می دﻫﻨﺪ در این آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻨﺪ.


بیشتر بخوانید: بهترین دبیرستان تهران در تعداد قبولی‌ المپیادهای دانش‌آموزی


 ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ی اول اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع است.

 اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎنی دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ امینی در دی ﻣﺎه و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاحی و ﺑﺮﮔﺰار می ﮔﺮدد ﺗﺎ حقی از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺿﺎﻳﻊ ﻧﮕﺮدد.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎنی ﻛﻨﻜﻮر و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎیی در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ و روﺷﻤﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ تنها، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزانی ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در ﻣﺪارسی ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی ﺧﺎص و ﺣﺮﻓﻪ ای از اﺑﺘﺪای ﭘﺎﻳﻪ دﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻮزشی یک داﻧﺶ آﻣﻮز در نگاه دبیرستان علامه امینی

وجود ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ یک ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزشی مناسب از جمله ویژگی های موفقیت آموزشی یک مرکز آموزشی محسوب می شود و از طرفی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزشی ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ رﻛﻦ اﺳﺎسی داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺮ ﺗﻼش، ﭘﻮﻳﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﺣﻠﻘﻪ ی واﺳﻂ و ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮای دو ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ می ﺑﺎﺷﺪ .


ثبت نام در آزمون ورودی مدرسه علامه امینی (ره)


اﺻﻮﻻ ارزﻳﺎبی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و  ﺑﺮرسی آن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺸﺎوره و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻛﻨﺎر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و اوﻟﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﻳﺎیی و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻮزشی ﻳک داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت الله کاشانی بوستان اول گلستان اول | شماره 22 | 44002710 و 44062821

نمايش نقشه | نقشه سايت

آدرس مدرسه