کد خبر: 8839
تاریخ انتشار: 27 اسفند 1397 - 15:58

بهترین دبیرستان تهران در تعداد قبولی‌ المپیادهای دانش‌آموزی

دبیرستان علامه امینی بعنوان بهترین دبیرستان تهران با همکاری دبیران نمونه و مشترک با دبیرستان های موفق دیگر توانسته است برای چهاردهمین سال متوالی رتبه اول مدارس را در میزان تعداد قبولی در المپیادهای دانش آموزی کسب نماید.

منظومه دانش‌پژوهان علامه امینی؛ دبیرستان نمونه علامه امینی(ره) در طی چند دهه فعالیت خود در منطقه 5 تهران توانسته عنوان بهترین دبیرستان تهران را کسب نماید.

این دبیرستان با همکاری دبیران نمونه و مشترک با دبیرستان های موفق دیگری همچون دبیرستان انرژی اتمی، دبیرستان علامه طباطبایی، دبیرستان علامه حلی و غیره توانسته است برای چهاردهمین سال متوالی رتبه اول مدارس را در میزان تعداد قبولی در المپیادهای دانش آموزی کسب نماید.


دبیرستان علامه امینی را بیشتر بشناسید: نتایج آزمون المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی ۹۸-۹۷


اما با توجه به این میزان قبولی دو سوال کلی مطرح می شود:

 • آیا دبیرستان کلاس های المپیاد پیشرفته دارد؟
 • چرا در دبیرستان های دیگر المپیاد کار نمی شود اما در دبیرستان علامه امینی المپیاد هم کار می شود؟

که در ادامه قصد داریم با توضیحاتی به پاسخ این سوالات بپردازیم تا شاید دلایل موفقیت بهترین دبیرستان تهران در تعداد قبولی المپیادهای دانش آموزی مشخص شود.

کلاس های المپیاد در دبیرستان علامه امینی

داﻧﺶ آﻣﻮزان دبیرستان علامه امینی (ره) ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻳک دوره ﻣﻘﺪﻣﺎتی در اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﻤﺘﺎز اﻟﻤﭙﻴﺎد دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻌﺪاد سنجی ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻋﻼﺋﻖ آﻧﺎن و اوﻟﻴﺎء ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن در ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی می شود ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم راهنمایی ﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد، سپس به کلاسهای Advance ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای و تخصصی در ﮔﺮاﻳﺶ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎی کلاسی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻟﻤﭙﻴﺎد ادوﻧﺲ ﻫﺪاﻳﺖ خواهند شد.


درخشش دبیرستان علامه امینی در المپیادهای مختلفمعرفی مدال آوران المپیاد 


دلیل تاکید دبیرستان علامه امینی بر برگزاری کلاس های المپیاد

ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻳﺰان ﺑﻮدن برخی از ﻣﺪارس و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ “ﻓﻘﻂ روی ﻛﻨﻜﻮر ﻛﺎر میﻛﻨﻴﻢ”  این اﺳﺖ ﻛﻪ؛ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎفی از ﻣﻮﺿﻮع المپیاد ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ اختصار در زﻳﺮ ﺷﺮح داده می ﺷﻮد ﺑﺴﻨﺪه می کنیم:

 

 1.  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎنی و یکی ﺑﻮدن 100 درصد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻨﻜﻮر و اﻟﻤﭙﻴﺎد در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی فیزیک و شیمی و ﻧﻴﺰ 70 درصد در رﺷﺘﻪ ریاضی ﻛﻪ سبب می ﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاری بر روی اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﻮﻓﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ در ﻛﻨﻜﻮر ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺮدد.
 2. رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ و زﻳﺮ 1000 ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮی دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ امینی و اﻏﻠﺐ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻤﺘﺎز از ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز در زﻣﻴﻨﻪ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺑﻮده اﻧﺪ.
 3.  رﺷﺪ روﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪگی و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮیی علمی و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ تفکر و ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی موثر دانش آﻣﻮز   
 4. اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ علمی ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻛﻨﻜﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎیی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺳﺆاﻻت از ﻛﻠﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  و … ﺣﺬف ﻛﻨﻜﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪریجی و ﻟﺰوم ﻳﺎد ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت تشریحی.

 

نتایج درخشان دبیرستان علامه امینی در المپیاد سال تحصیلی 98-97

با افتخار باید بگوییم، ۹۱ نفر از دانش آموزان ممتاز دبیرستان علامه امینی توانستند در آزمون المپیاد سال تحصیلی ۹۸-۹۷ پذیرفته شوند که در کل می توان گفت؛ این تعداد ۶۸ درصد آمار قبولی دانش آموزان شرکت کننده است و اگر بخواهیم به تفکیک نگاهی به این آمار قبولی بیندازیم نتیجه زیر حاصل می شود:

 • قبولی ۴۸ نفر در المپیاد فیزیک
 • قبولی ۱۴ نفر در المپیاد ریاضی
 • قبولی ۱۹ نفر در المپیاد نجوم
 • قبولی ۹ نفر در المپیاد کامپیوتر
 • قبولی ۷ نفر در المپیاد شیمی
 • قبولی ۲ نفر در المپیاد زیست
 • قبولی یک نفر در المپیاد
 • قبولی یک نفر در المپیاد سلول های بنیادی

 

 


یک پاسخ به “بهترین دبیرستان تهران در تعداد قبولی‌ المپیادهای دانش‌آموزی”

 1. امید گفت:

  جا داداشمم خالی بزارین داره میاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت الله کاشانی بوستان اول گلستان اول | شماره 22 | 44002710 و 44062821

نمايش نقشه | نقشه سايت

آدرس مدرسه